Disclaimer

DISCLAIMER HSPCOACH-LIJN.NL

Het is belangrijk deze disclaimer te lezen alvorens een consult aan te gaan met onze Coaches. Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van HSPCOACH-LIJN.NL zowel op de openbare webpagina's, mobiele webpagina's als op de webpagina's in de account.

Wanneer u een consult aangaat via telefoon of e-mail op HSPCOACH-LIJN.NL, een account aanmaakt of een webpagina bezoekt, dan gaat u hierdoor akkoord met deze disclaimer.

De website HSPCOACH-LIJN.NL fungeert enkel als ontmoetingsplaats van twee partijen (u als bezoeker van de website enerzijds en de zelfstandige Coaches anderzijds). Wij proberen beschikbare Coaches een online platform aan te bieden om zo hun diensten aan u te kunnen leveren en hun werkgebied te verruimen. We proberen zowel u als bezoeker, als de Coach een platform aan te bieden dat gebruiksvriendelijk is op mobiel en op computer.

De adviezen, hulp, raadgevingen, teksten etc. die de zelfstandige Coaches u geven via telefoon, e-mail , mobiel of anderszins zijn geheel op hun eigen verantwoordelijkheid. U belt of mailt dus steeds met een zelfstandig Coach op HSPCOACH-LIJN.NL die voor eigen rekening werkt, en dus geen medewerker, personeelslid of bediende is van de website HSPCOACH-LIJN.NL.

U verklaart zich akkoord met het feit dat getuigenissen, adviezen, omschrijvingen, e-mail- en telefoon consulten enkel tussen u en zelfstandige Coaches wordt gevoerd en dat de medewerkers, eigenaars en initiatiefnemers van HSPCOACH-LIJN.NL hier geen deel van uitmaken. HSPCOACH-LIJN.NL laat niet elke Coach zomaar toe op HSPCOACH-LIJN.NL, wij screenen de Coaches met de grootste omzichtigheid, doch kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld door hun eventuele onkunde, misstappen, overtredingen of enige schade die zij veroorzaken. HSPCOACH-LIJN.NL kan geen garanties geven omtrent de tekst of het advies van de getoonde Coaches.

HSPCOACH-LIJN.NL kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou voortvloeien uit het handelen van een derde, noch voor de adviezen die de zelfstandige Coaches afleveren of niet (tijdig) afleveren. U kan de initiatiefnemers, eigenaars of medewerkers, webmasters van HSPCOACH-LIJN.NL hiervoor dan ook niet verantwoordelijk stellen. Heeft u toch een probleem met een Coach, dan zal u deze persoonlijk verantwoordelijk moeten stellen.

Tarieven

Belt u naar het nummer 0909 - 02 06 met 1 van de zelfstandige Coaches dan kost dit 90 cent per minuut. Indien de verbinding slecht is, dan ligt dit aan de verbinding van u of aan de telefoonverbinding van de zelfstandige Coach. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden omdat een Coach de telefoon vroegtijdig inhaakt, een slechte verbinding heeft, stil praat of de lijn bezet is. Een Coach geeft aan het platform aan dat zij of hij vrij is om gebeld te worden.

Wanneer u belt en u een keuze maakt van een beschikbaar Coach, dan verbinden wij u op dat moment door met de gekozen beschikbaar Coach. Wij kunnen er niets aandoen als de Coach op dat moment een privégesprek voert of niet opneemt. Hier ligt het niet kunnen tot stand brengen van een verbinding tussen u en de Coach bij de Coach zelf. HSPCOACH-LIJN.NL is eveneens niet verantwoordelijk voor het wel of niet aanwezig zijn van zelfstandige Coaches op de website op bepaalde tijdstippen. De zelfstandige Coaches kiezen zelf hun werkuren / dagen en de aanwezigheid op de website HSPCOACH-LIJN.NL. Wanneer een Coach kiest om niet meer bij HSPCOACH-LIJN.NL aan te melden, 2 maand op vakantie te trekken of 2 weken ziek is, dan hebben wij daar geen invloed op. Het betreft hier zelfstandige ondernemers.

HSPCOACH-LIJN.NL behoudt zich het recht voor om de tarieven van een account, e-mailconsult of de telefoontarieven in de toekomst te veranderen en te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving naar u toe, maar we zullen dit nooit met terugwerkende kracht doen.

Uw gegevens

HSPCOACH-LIJN.NL verbindt er zich toe uw gegevens, raadplegingen, e-mail consulten niet door te geven of te verkopen aan derden. Uw vragen via e-mailconsult worden enkel naar de betrokken Coach doorgestuurd. Bij elke e-mailconsult, getuigenis, contact opname heeft u de mogelijkheid uw naam of een alias in te geven. Blijft u liever anoniem, geef dan een alias in of vul gewoon het woord anoniem in bij uw naam.

Getuigenissen

Getuigenissen op de website worden door bezoekers ingestuurd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, spellingsfouten of zinsconstructies van deze getuigenissen. Getuigenissen zijn bedoeld als appreciatie van u als gebruiker naar een Coach toe. Het is niet de bedoeling om de getuigenis te gebruiken om Coaches zwart te maken.

Heeft u een klacht over een Coach, dan kan u die via contact of klachtformulier indienen en zullen wij daar onderzoek naar doen en gevolg aangeven. Om deze redenen worden getuigenissen ook pas na goedkeuring door de webmaster op de website geplaatst. Wij zijn niet verplicht alle getuigenissen te plaatsen. Nietszeggende, heel korte, racistische of denigrerende getuigenissen worden standaard afgekeurd. Getuigenissen over een Coach worden ook naar de betrokken Coach toegestuurd.

Gezondheid, werk, keuzes in het leven

Gezondheid is uw belangrijkste goed in het leven. U kan steun vragen aan Coaches, sommige stellen misschien een healing voor, maar loop nooit de dokter voorbij. Voor een therapie of een behandeling raadpleegt u altijd een dokter of specialist in een ziekenhuis. Informatie op HSPCOACH-LIJN.NL vervangt geen medisch advies of bijstand bij concrete gevallen.  De bezoeker blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem /haar geraadpleegde pagina's, getuigenissen, adviezen van Coaches en voor de gevolgen van het gebruik dat hij/zij maakt van deze informatie. U beslist altijd zelf over uw leven. U kan advies vragen aan een Coach, maar uiteindelijk moet u de keuzes maken en de verantwoordelijkheid van uw keuzes dragen.

Online beschikbaarheid

HSPCOACH-LIJN.NL is in principe steeds raadpleegbaar behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken aan de server, website of herstel van defecten of aanvallen van hackers.  HSPCOACH-LIJN.NL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige gevolgen door onbeschikbaarheid van de (mobiele) website of onderdelen ervan, van beperkingen in gebruik, virussen, malware,... HSPCOACH-LIJN.NL heeft achter de schermen een professionele provider onder contract om alles vlot te laten werken en de gebruiksvriendelijkheid voor u steeds te verhogen. Heeft u een tip, merkt u iets dat niet goed werkt? Dan kan u dat steeds aan ons laten weten via het contactformulier.

HSPCOACH-LIJN.NL bevat hyperlinks naar (mobiele) websites, apps, van derden en het staat de bezoeker natuurlijk vrij deze te raadplegen.  HSPCOACH-LIJN.NL heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud waarnaar een hyperlink ligt en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau, inhoud van deze websites betreft. Internet staat niet stil en wij zijn niet bij macht om dagelijks alle hyperlinks en de inhoud van alle websites te gaan nalezen en controleren. HSPCOACH-LIJN.NL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen die de bezoeker zou lijden ingevolge het gebruik van de (mobiele) websites, apps, na het klikken op een hyperlink van HSPCOACH-LIJN.NL. HSPCOACH-LIJN.NL heeft geen controle over (mobiele) websites, apps, van derden of hyperlinks naar websites van derden. Wanneer HSPCOACH-LIJN.NL een hyperlink legt naar dergelijke sites, betekent dit niet dat HSPCOACH-LIJN.NL deze sites, inhoud of fotomateriaal heeft goedgekeurd.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op de (mobiele) website, de logo’s, de informatie, teksten, getuigenissen, interactieve toepassingen, beeldmateriaal, lay-out, huisstijl horen toe aan HSPCOACH-LIJN.NL en zijn tevens auteursrechtelijk beschermd.  Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van HSPCOACH-LIJN.NL is verboden.  Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden. HSPCOACH-LIJN.NL geeft aan de bezoeker van deze website de toelating om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

De gebruiker verklaart deze overeenkomst en disclaimer te hebben gelezen, begrepen en gaat ermee akkoord dat hij / zij aan deze disclaimer is verbonden. De gebruiker mag niet tussen beide komen of proberen tussen beide te komen in de werking van de website HSPCOACH-LIJN.NL. De gebruiker mag geen actie ondernemen om een disproportionele grote belasting / traffic voor de website HSPCOACH-LIJN.NL te vormen.